میهن روز مطالب این وبلاگ کاملا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد http://mihanrooz.mihanblog.com 2019-09-20T04:54:48+01:00 text/html 2010-04-14T18:21:47+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى http://mihanrooz.mihanblog.com/post/161 <DIV dir=rtl align=justify><IMG alt=http://sites.google.com/site/newpixsite/Home/brain-psychologicaltests-mindpower-art-science.jpg src="http://sites.google.com/site/newpixsite/Home/brain-psychologicaltests-mindpower-art-science.jpg"></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>به این تست شك نكنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است كه این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً كار دشوارى نیست. كافى است كمى به خودتان رجوع كنید. یك كاغذ و قلم هم كنار دستتان باشد و جوابی را كه انتخاب می كنید یادداشت كنید كه بتوانید امتیازهایى كه گرفته اید جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع كنید: <BR>&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="COLOR: black"><BR><FONT size=1></FONT></SPAN></SPAN></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>1) چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟ <BR>الف _ صبح، <BR>ب- عصر و غروب، <BR>ج _ شب <BR>&nbsp;</FONT></SPAN> </P> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>۲) معمولاً چگونه راه مى روید؟ <BR>الف _ نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند، <BR>ب- نسبتاً سریع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم، <BR>ج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرو، <BR>د _ آهسته و سربه زیر، ه- - خیلى آهسته <BR>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>۳) وقتى با دیگران صحبت مى كنید؛ <BR>الف _ مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید، <BR>ب- دستها را در هم قلاب مى كنید، <BR>ج _ یك یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید، <BR>د _ دست به شخصى كه با او صحبت مى كنید، مى زنید، <BR>و ه-_ با گوش خود بازى مى كنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىكنید <BR>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>۴) وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟ <BR>الف _ زانوها خم و پاها تقریباً كنار هم، <BR>ب- چهارزانو، <BR>ج _ پاى صاف و دراز به بیرون، <BR>د _ یك پا زیر دیگرى خم <BR>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واكنش نشان مى دهید؟ <BR>الف _ خنده اى بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، <BR>ب _ خنده، اما نه بلند، <BR>ج _ با پوزخند كوچك، <BR>د _ لبخند بزرگ، <BR>ه_ لبخند كوچك <BR>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">۶) وقتى وارد یك میهمانى یا جمع مى شوید؛ <BR>الف _ با صداى بلند سلام و حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید <BR>ب _ با صداى آرامتر سلام مى كنید و سریع به دنبال شخصى كه مى شناسید، مى گردید <BR>ج _ در حد امكان آرام وارد مى شوید، سعى مى كنید به نظر سایرین نیایید <BR>&nbsp;</SPAN> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">۷) سخت مشغول كارى هستید، بر آن تمركز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى كند؛ <BR>الف _ از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى كنید <BR>ب _ بسختى ناراحت مى شوید <BR>ج _ حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود <BR>&nbsp;</SPAN> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>۸) كدامیك از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟ <BR>الف- قرمز یا نارنجى <BR>ب- سیاه <BR>ج- زرد یا آبى كمرنگ <BR>د- سبز <BR>ه- آبى تیره یا ارغوانى <BR>و- سفید <BR>ز- قهوه اى، خاكسترى، بنفش <BR>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشید؟ <BR>الف- به پشت <BR>ب- روى شكم (دمر) <BR>ج- به پهلو و كمى خم و دایره اى <BR>د- سر بر روى یك دست <BR>ه- سر زیر پتو یا ملافه... <BR>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید كه: <BR>الف- از جایى مى افتید. <BR>ب- مشغول جنگ و دعوا هستید. <BR>ج- به دنبال كسى یا چیزى هستید. <BR>د- پرواز مى كنید یا در آب غوطه ورید. <BR>ه- اصلاً خواب نمى بینید. <BR>و- معمولاً خواب هاى خوش مى بینید <BR>&nbsp;</SPAN> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><SPAN style="COLOR: red">امتیازات </SPAN><BR>سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز) </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز) </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">امتیازهایتان را جمع <SPAN lang=fa>ب</SPAN>ز<SPAN lang=fa>ن</SPAN>ید. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه كنید و شخصیت خودتان را بشناسید. <BR>&nbsp;</SPAN> </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1> <HR dir=rtl align=justify width=468 color=#000000 SIZE=1> </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>نتیجه گیرى </FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><B><SPAN style="COLOR: red"><BR></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>* اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى كنند و به ظاهر مى گویند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند. </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریك پذیر مى دانند، بدون فكر عمل مى كنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از كار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. كسى كه همه چیز را تجربه و امتحان مى كند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند. </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مركز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه كار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم كنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین كمك بر اعضاى گروه هستید. </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه كار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى كنید. اما اگر با كسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى كنید. </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت كش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه كار به نظر مى رسید. زحمتكشى كه در كمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى كشد و بدون فكر و براساس تحریك لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب كارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید. </FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>* و اگر كمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاك و دودل مى دانند شخصى كه همیشه سایرین به عوض او فكر مى كنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى كنند. كسى كه اصلاً تمایل به درگیرشدن در كارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد! </FONT></SPAN></SPAN></DIV> text/html 2010-03-23T21:57:34+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا دانلود رایگان بازی 2010 تانک مسابقه ای جنگی Tank Racer Pc Game +تصاویری از بازی http://mihanrooz.mihanblog.com/post/160 در این بازی که ترکیبی از مسابقه و جنگ است با حجم کم نسبت به ورژن اصلی دستگاه کنسول آن بخش هیجان انگیز بازی را در کامپیوتر برای شما به اجرا در آورده و با خصیصه های جذاب خود بازیکن را وارد یک مسابقه خطرناک می کند.<br>بازی جنگی مسابقه ای&nbsp;بازی تانکها یک سرگرمی زیبا و منحصر به فرد می باشد که با ترکیبی از رانندگی و تیر اندازی با موانع سر راه و همچنین اثرات تخریب کننده همراه است. با چند بخش شدن صفحه نمایش امکان چند نفره بازی کردن در حالت های جنگ رو در رو یا مسابقات دو نفره امکان پذیر است. جلوه های ویژه دیدنی و جذاب از انفجار ها، دود، تخریب، شکستن و حساس به مکان هایی که تانک به آنجا می رود به زیبایی بازی افزوده است. <p><img class=" hvwbfocndknezsdihmac" alt="Tank Racer Pc Game - بازی تانک مسابقه ای جنگی" src="http://www.freedownload.ir/img11/Tank-Racer-Pc-Game-www.freedownload.ir.jpg" height="336" width="425"> </p><h5>ویژگی های بازی جنگی تانک های مسابقه Race Game</h5> <ul><li>15 تانک معمولی و محرمانه برای انتخاب در بازی و مراحل مختلف </li><li>22 مکان شگفت آور با به مبارزه طلبیدن 2 یا چند نفره از روستاهای ساکت انگلستان گرفته تا نیواورلئان شبح وار و شلوغی های اروپای شرقی با آب و هوای مختلف </li><li>جلوه های ویژه جالب و جذاب </li><li>بخش های مخفی بازی با امکان بازی های اضافی و ویژگی های منحصر به فرد</li></ul> <h5>حداقل سیستم مورد نیاز بازی تانک</h5> <ul><li>ویندوز: 98/2000/XP/VISTA </li><li>پردازنده: پنتیوم 233 یا بالاتر </li><li>رم: 64 MB </li><li>کارت گرافیک: 8 MB با شتاب دهنده گرافیکی 3D مانند 3Dfx Voodoo2, Banshee, Rive TNT</li></ul> <p><a href="http://dl.freedownload.ir/dl11/Tank-Racer-Pc-Game-www.fdl.ir.exe">دانلود رایگان بازی مسابقه با تانک</a> (حجم : 15.8 مگابایت)<br>رمز عبور فایل : www.fdl.ir<br>تصاویر بازی: </p> text/html 2010-03-23T21:53:46+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا جدیدترین عکس های مایلی سایرس http://mihanrooz.mihanblog.com/post/159 <p>عکس های مایلی سایرس در برنامه صبح بخیر آمریکا </p><p><a href="http://celebfa2.files.wordpress.com/2010/03/miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc-2.jpg"><img title="miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc (2)" alt="" src="http://celebfa2.files.wordpress.com/2010/03/miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc-2.jpg?w=500&amp;h=800" height="800" width="500"></a> </p><p>مایلی سایرس 17 ساله در برنامه صبح بخیر آمریکا حضور یافت او درباره فیلم جدیدش The Last Song که هفته آینده اکران خواهد شد گفت بخاطر این فیلم پیانو یاد گرفت </p><p><a href="http://celebfa2.files.wordpress.com/2010/03/miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc-1.jpg"><img title="miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc (1)" alt="" src="http://celebfa2.files.wordpress.com/2010/03/miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc-1.jpg?w=500&amp;h=800" height="800" width="500"></a> </p><p><a href="http://celebfa2.files.wordpress.com/2010/03/miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc-3.jpg"><img title="miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc (3)" alt="" src="http://celebfa2.files.wordpress.com/2010/03/miley-gma-add-032210-celebfa-co-cc-3.jpg?w=500&amp;h=800" height="800" width="500"></a></p> text/html 2010-03-23T21:44:15+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا روانشناسی اولویت ها http://mihanrooz.mihanblog.com/post/158 روانشناسی الویت ها<br>این یک تست وانشناسی است که توسط زیگموند فروید طراحی شده.فرض کنید که در خانه هستید و پنج اتفاق زیر همزمان پیش میاد<br><br> 1<br>تلفن زنگ میزنه<br>2<br>بچه تان گریه میکنه<br>3<br>یکی داره در خونه رو می زنه و صداتون میکنه<br>4<br> لباس ها را بیرون روی طناب پین کرده اید و بارون میگیره<br>5<br> شیر آب رو در آشپز خانه باز گذاشتید و آب داره سر ریز میشه.<br>خب حالا با این وضعیت شما به ترتیب کدوم کار ها رو انجام میدید، یعنی از شماره ی 1 تا 5 رو با چه اولویتی انجام میدید؟زیگموند فرویدفروید یکی از بارزترین شخصیت های علمی قرن بیستم است. او در 6 ماه مه 1856 به دنیا آمد و در در 23 سپتامبر 1939 از دنیا رفت. او اطریشی بود و از بنیانگذاران دانشکده روانپزشکی. بیشترین شهرت فروید مربوط به کار های او در زمینه روان شناسی رویا ها و ضمیر نا خود آگاه است. او به عنوان پدر علم روان تحلیل گری شناخته می شود.هر یک از 5 مورد بالا نشون دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست.1<br>زنگ تلفن، نشونه شغل و کار شماست<br>2<br>گریه بچه، نشون دهنده خانواده است<br>3<br> زنگ در خونه ، نشون دهنده دوستان شماست<br>4<br> لباس ها، نشون دهنده پول هستن<br>5<br>سر رفتن آب، نشون دهنده نوعی میل هست text/html 2010-03-23T21:42:27+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا 14 رینگتون زیبا و آرام برای موبایل http://mihanrooz.mihanblog.com/post/157 <p><a href="http://www.persianmob.net/"><img alt="منبع : www.PersianMob.Net" src="http://www.dl.persianmob.net/saeedm/14%20Ringtone-pack.jpg" border="0"></a></p> <h6>&nbsp;</h6> <ul><div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:f91ad5bd-0647-40a0-92ce-0a4565c7536e" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline; float: none;">كلمات كلیدی : <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">پک رینگتون</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">آهنگ عاشقانه</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">اهنگ موبایل</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">جدید ترین رینگتون موبایل</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">رینگتون 89</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">رینگتون موبایل</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">رینگتون نوروز</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">رینگتون از فیلم</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">رینگتون تند</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">رینگتون سال تحویل</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">رینگتون عید</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ 2009</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ لایت</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ موبایل</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ آرامش بخش</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ الارم</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ باحال</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ جدید و باحال</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ خور موبایل</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ ریمیکس</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگ زیبا</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زنگخور جدید</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زتگ ملایم</a>, <a href="http://www.takpesar.com/" rel="tag">زتگ تلفن همراه</a></div><li><a href="http://www.persianmob.net/download.php?filename=saeedm/Best-Ringtone-%5BPersianMob.Ne%5D.zip">دانلود</a></li><li>حجم: 7.43 مگابایت </li><li>رمز: www.persianmob.net </li></ul> text/html 2010-03-23T21:39:39+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا لحظه تحویل سال چگونه محاسبه می‌شود http://mihanrooz.mihanblog.com/post/156 <p>گر شما ساکن نیمکره شمالی کره زمین هستید از این پس باید در انتظار روزهایی گرم و بهاری باشید. نخستین روز فصل بهار به نقطه اعتدال بهاری موسوم است.</p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/mohasebe-lahze-tahvil-sal.jpg"><img title="محاسبه لحظه تحویل سال" alt="محاسبه لحظه تحویل سال" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/mohasebe-lahze-tahvil-sal.jpg" height="359" width="400"></a></p> <p>برای این که بتوانید بخوبی مفهوم اعتدال بهاری را متوجه شوید بهتر است بدانید که در هر روزی از سال زمین نسبت به محور چرخش خود و خورشید در وضعیت متفاوتی قرار می‌گیرد و بر این اساس مقدار تابش نور خورشید در قسمت‌های مختلف این کره خاکی متفاوت بوده و فصول مختلفی از سال را در نقاط مختلف دنیا خواهیم داشت.</p> <p>در دو نقطه اعتدالی یعنی در نخستین روز فصل بهار و نخستین روز فصل پاییز زمین نسبت به محور چرخش خود در وضعیتی قرار می‌گیرد که موجب می شود امواج نور خورشید به‌طور مستقیم و عمود بر خط استوا بتابد و بر همین اساس تصور می‌شود که باید در این روز طول روز و شب برابر با هم باشد و ۱۲ ساعت به طول انجامد مگر این که عوامل محدودکننده‌ای وجود داشته باشند که وقوع چنین وضعیتی را امکان‌پذیر نسازند.</p> <p>اگر چه معمولا تصور می‌شود که یک سال ۳۶۵ روز است اما حقیقت این است که به دلیل تاثیر عوامل مختلف نظیر جاذبه طول سال نجومی در زمان‌های مختلف متفاوت خواهد بود.</p> <p>به همین علت <a href="http://www.takpesar.com/">لحظه تحویل سال نو</a> و یا نقطه اعتدال بهاری و حتی نقطه اعتدال پاییزی برحسب عوامل مختلف تاثیرگذار برمدت زمان یک سال نجومی اغلب از نظر روز و زمان از سالی به سال دیگر متفاوت خواهد بود و بنابراین هر سال لحظه تحویل سال نو نسبت به سال قبل چندین ساعت تغییر می‌کند که البته مدت زمان این تغییرات براساس تغییرات نجومی محاسبه می‌شود تا لحظه تحویل سال نو به طور دقیق مشخص شود.</p> <p>همان طور که می‌دانید زمین از محل خط استوا به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم شده است. خط استوا خطی فرضی است که همانند کمربندی دور زمین را در محل اتصال این دونیمکره در برگرفته است. نیمکره شمالی در شمال خط استوا و نیمکره جنوبی در جنوب این خط فرضی قرار گرفته است.</p> <p>نخستین روز فصل بهار در نیمکره شمالی، نخستین روز فصل پاییز در نیمکره جنوبی است. بر این اساس مبدا آغاز سال نو روزی است که خورشید تا زمان عبور از نصف النهار به نقطه اعتدال بهاری رسیده باشد.</p> <p>یک ماه نجومی عبارت است از فاصله زمانی بین دو عبور متوالی ماه از مقابل یک ستاره ثابت و این در حالی است که ماه هلالی فاصله زمانی بین دو مقارنه متوالی ماه و خورشید است که به عنوان مبنای تقسیم‌بندی زمانی ماه‌های قمری استفاده می‌شود.</p> <p>در گذشته‌های دور برای محاسبه طول دقیق سال شمسی و قمری که مبنای آن مقارنه ماه و خورشید بود فاصله زمانی بین دو انقلاب متوالی و یا به عبارت دیگر نخستین روزهای فصول تابستان و زمستان و همچنین دواعتدال متوالی یا نخستین روزهای فصول بهار و پاییزمحاسبه می‌شد و براساس اندازه‌گیری متوسط فاصله زمانی محاسبه شده در طی چندین سال متفاوت، طول سال شمسی نزدیک به ۳۶۵ روز محاسبه می‌شود.</p> <p>اما امروزه منجمان به ابزارهای دقیقی برای پیش‌بینی وقوع پدیده‌های نجومی که در طول یک سال اتفاق می‌افتد دست یافته‌اند که براساس اطلاعات و داده‌های به دست آمده از آن، تقویم‌ها را تنظیم می‌کنند.</p> text/html 2010-03-23T21:37:41+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا عکسهای جدید شهره قمر http://mihanrooz.mihanblog.com/post/155 <a name="more"></a> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-4.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-4-300x300.jpg" height="300" width="300"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-1.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-1-450x450.jpg" height="300" width="300"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-4.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-4-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-3.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-3-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-1.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-1.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-10.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-10-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-9.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-9-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-8.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-8-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-7.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-7-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-6.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-6-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-5.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-5-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> <p><a href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-2.jpg"><img title="شهره قمر" alt="شهره قمر" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/shohreh-ghamar-2-500x500.jpg" height="500" width="500"></a></p> text/html 2010-03-23T21:36:20+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا دانلود سریال نوروزی جدید و فوق العاده زیبای زن بابا http://mihanrooz.mihanblog.com/post/154 <p><img alt="" src="http://www.imagelinkers.com/out.php/i53732_zanbabamagicalregardcloob.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p>خلاصه:</p> <p>این مجموعه داستان عزیز آقا را روایت می‌کند که همسرش فوت کرده وتنها با پسرش زندگی می‌کند. پسر عزیز آقا قصد دارد با دختر دایی‌اش ازدواج کند اما مشکلاتی سر راه اوست که...</p> <p><a href="http://dl.farskids16.com/Ashkan/89/Eyd/Zan_Baba/Zan_Baba_Part_1_www_FarsKids16_Com.wmv">دانلود قسمت اول با حجم 199 مگابایت</a></p> <p><a href="http://dl.farskids16.com/Ashkan/89/Eyd/Zan_Baba/Zan_Baba_Part_2_www_FarsKids16_Com.wmv">دانلود قسمت دوم با حجم 130 مگابایت</a></p> text/html 2010-03-23T19:03:32+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا T&T - Faaze Bad Orginal Version http://mihanrooz.mihanblog.com/post/153 <div align="center">آهنگ اورجینال و با کیفیت اصلی <font color="#ff0000"><strong>فاز بد</strong></font>(ورژن جدید) از <font color="#ff0000"><strong>حسین تهی و امیر تتلو (T&amp;T)</strong></font> که متاسفانه قبلا بصورت اشتباهی پخش شده بود و اون فاز بد قدیمی بود که شما گوش کردین ولی این ترک اصلی و اول آهنگ کاملا فرق داره و موضوعش برای 50 سال بعد یه تیکه فان باحال و از نظر کیفیت و خیلی چیزهای دیگه کاملا فرق داره . خواهشا این ترک رو دانلود کنید و اون ترک اشتباهی پخش شدرو پاک کنید و به همه اطلاع بدید +<font color="#ff0000"><strong> 65 عکس در یک روز کامل از حسین تهی و امیر تتلو</strong></font> (پخش ویژه)<br> <br> <img alt="" src="http://dl.rapfa8.com/music/HT.jpg"></div><br><br><div align="center">Save Target As<br> <br> <a href="http://dl.rapfa8.com/music/T&amp;T%20%28Tatalo%20&amp;%20Tohi%29%20-%20Faaze%20Bad%20HQ.mp3">Download HQ</a><br> <br> <div align="center"><a href="http://dl.rapfa8.com/music/T&amp;T%20%28Tatalo%20&amp;%20Tohi%29%20-%20Faaze%20Bad%20192.mp3">Download 192</a><br> </div> <br> <a href="http://dl.rapfa8.com/music/T&amp;T.zip">Pic'S</a></div> text/html 2010-03-23T19:00:40+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا دانلود فیلم Defendor http://mihanrooz.mihanblog.com/post/152 <p><img alt="دانلود فیلم Defendor" src="http://img.film2movie.net/Defendor.jpg" border="0"></p> <p>ژانر: کمدی, درام</p> <p> فایل منتشر شده: Defendor (2009) DVDrip – x264 – 350MB – scOrp</p> <p> کیفیت: DVDRip – خیلی خوب</p> <p> فرمت: mkv</p> <p> حجم: ۳۵۰ MB</p> <p> زمان: ۹۵ دقیقه</p> <p> امتیاز: ۸٫۹/۱۰</p> <p> تاریخ انتشار: ۲۰۰۹</p> <p> زیرنویس فارسی: یافت نشد</p> <p> کارگردان: Peter Stebbings</p> <p> بازیگران: Woody Harrelson, Kat Dennings, Elias Koteas, Sandra Oh, Charlotte Sullivan …</p> <p> خلاصه داستان: مردی معمولی بر این باور است که خود ، روانپزشک و دوستش از قهرمانان کتابهای کمیک هستند . او بدون هیچ قدرت خاصی درصدد نجات مردم است …</p> <p><img alt="size" src="http://www.3.magicp30.com/img/size.gif" border="0" height="24" width="24"> حجم: ۳۵۰ MB</p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"><a target="_blank" href="http://film2movie.net/Defendor.mkv"><b>دانلود فیلم با لینک مستقیم</b></a></p> text/html 2010-03-23T19:00:16+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا دانلود فیلم A Christmas Carol http://mihanrooz.mihanblog.com/post/151 <p><img alt="دانلود فیلم A Christmas Carol" src="http://img.film2movie.net/A-Christmas-Carol.jpg" border="0"></p> <p>ژانر: انیمیشن, درام, خانوادگی, فانتزی</p> <p> فایل منتشر شده: A Christmas Carol 2009 DVDRip XviD-T0XiC</p> <p> کیفیت: DVDRip – خیلی خوب</p> <p> فرمت: AVI</p> <p> حجم: ۷۰۰ MB</p> <p> زمان: ۹۸ دقیقه</p> <p> امتیاز: ۷٫۲/۱۰</p> <p> تاریخ انتشار: ۶ November 2009</p> <p> زیرنویس فارسی: دارد</p> <p> کارگردان: Robert Zemeckis</p> <p> بازیگران: Jim Carrey, Steve Valentine, Daryl Sabara, Sage Ryan, Amber Gainey Meade …</p> <p> خلاصه داستان: انیمیشن سرود کریسمس روایتی دوباره از داستانی کلاسیک با همین نام نوشته چارز دیکنز است ، روایتی متفاوت از اسکروچ (جیم کری) مردی خسیس و بداخلاق که در آستانه کریسمس با تنگ نظری خود قلب منشی همیشه وفادارش (گری اولدمن) را می شکند و در شب کریسمس طبق معمول تنهاست تا اینکه ارواح کریسمس به سراغ او می آیند و او را با خود در سفری طولانی همراه می کنند تا چشم او را به اعمال زشتش باز کنند .در این روایت جدید از داستان،جیم کری در ۴ نقش جداگانه یعنی نقشهای اسکروچ ،روح زمان گذشته،روح زمان حال و روحی از آینده سخن می گوید …</p> <p><img alt="size" src="http://www.3.magicp30.com/img/size.gif" border="0" height="24" width="24"> حجم: ۷۰۰ MB</p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"><a target="_blank" href="http://film2movie.net/A%20Christmas%20Carol.avi"><b>دانلود فیلم با لینک مستقیم</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"><a target="_blank" href="http://film2movie.net/A-Christmas-Carol.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی با لینک مستقیم</b></a></p> text/html 2010-03-23T18:59:41+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا دانلود سریال FlashForward http://mihanrooz.mihanblog.com/post/150 <font color="#ff0000">با لینک مستقیم و سرعت بالا از سرور سایت|</font> <p><img alt="دانلود سریال FlashForward" src="http://img.film2movie.net/FlashForward.jpg" border="0"></p> <p>ژانر: درام, رازآلود, علمی تخیلی, هیجان انگیز</p> <p> نام سریال: FlashForward | گذر به آینده</p> <p> کیفیت: HDTV – عالی</p> <p> فرمت: AVI – MKV</p> <p> حجم: میانگین هر قسمت ۱۵۰ مگابایت</p> <p> زمان: هر قسمت ۶۰ دقیقه</p> <p> امتیاز: ۸٫۳/۱۰</p> <p> تاریخ انتشار: ۲۰۰۹</p> <p> زیرنویس فارسی: دارد</p> <p> محصول: کانال ABC آمریکا</p> <p> بازیگران: Joseph Fiennes, John Cho, Zachary Knightonm, Peyton List, Brian F. O'Byrne …</p> <p> خلاصه داستان: این مجموعه، بر اساس ناولی از رابرت سایر(Rober Sawyer) ساخته شده. ناولی که در سال ۱۹۹۹ برنده بهترین جایزه Prix Aurura شد.</p> <p> فلش فوروارد، تریلری تخیلیه که البته داستان سرراستی داره. صبح ۲۹ امین روز از آپریل، هفت میلیارد سکنه زمین به شکلی غیرقابل باور به مدت دو دقیقه و هفده ثانیه، از هوش میرند و اونهایی که جون سالم به در برده اند وقتی به هوش میان متوجه خاطراتی میشن که هیچوقت تجربه نکرده اند. کمی تحقیق، همه رو متوجه این موضوع میکنه که اون خاطرات، در واقع مروری بر اتفاقاتی بوده که نه در گذشته بلکه در زمانی به فاصله شش ماه از زمان حال اتفاق اقتاده ند (یا بهتره بگیم قراره اتفاق بیفتند). نگرانی همه از اینه که آیا قراره اونچیزی رو که دیدند در واقعیت تجربه کنند یا انتخاب با خودشونه.</p> <p> یک مامور FBI در لس آنجلس به نام مارک بنفورد (جوزف فاینس) تصمیم میگیره که علت وقوع این اتفاق رو پیدا کنه. برای همین هم دیتابیسی راه اندازی میکنه و از مردم سراسر دنیا میخواد که اونچه که در مدت دو دقیقه بیهوشی‌شون دیدند رو با این سایت به اشتراک بذارن.</p> <p><img alt="size" src="http://www.3.magicp30.com/img/size.gif" border="0" height="24" width="24"> حجم: ۱۸۰۰ MB</p> <p><b>زیرنویس فارسی فصل اول:</b></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E01.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E02.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۲</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E03.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۳</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E04.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۴</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E05.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۵</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E06.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۶</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E07.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۷</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E08.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۸</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E09.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۹</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E10.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۰</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Subtitle/FF-S01E11-12.zip"><b>دانلود زیرنویس فارسی قسمت ۱۱ و ۱۲</b></a></p> <p><b>دانلود فصل اول:</b></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E00.avi"><b>دانلود قسمت ۰</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E01.avi"><b>دانلود قسمت ۱</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E02.avi"><b>دانلود قسمت ۲</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E03.avi"><b>دانلود قسمت ۳</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E04.avi"><b>دانلود قسمت ۴</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E05.avi"><b>دانلود قسمت ۵</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E06.avi"><b>دانلود قسمت ۶</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E07.avi"><b>دانلود قسمت ۷</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E08.avi"><b>دانلود قسمت ۸</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E09.avi"><b>دانلود قسمت ۹</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E10.avi"><b>دانلود قسمت ۱۰</b></a></p> <p><img alt="download" src="http://www.3.magicp30.com/img/download.gif" border="0" height="24" width="24"> <a target="_blank" href="http://film2movie.net/serial/FlashForward/Season-1/FF-S01E11-12.avi"><b>دانلود قسمت ۱۱ و ۱۲</b></a></p> text/html 2010-03-23T18:58:46+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا پیام تبریک نوروزی محسن یگانه و توضیحاتی راجع به آلبوم جدیدش ... | Exclusive | http://mihanrooz.mihanblog.com/post/149 <p align="center"><font color="#ff0000">( این فایل صوتی و&nbsp;با کیفیت MP3 96 می باشد )</font></p> <p align="center"><img alt="" src="http://loxdl.com/pic/mohsen-yeganeh-89.jpg"></p> <p align="center"><a target="blank" href="http://www.bo2shop.ir/bo2shop/index.php?route=product/product&amp;path=37_42&amp;product_id=108"><img class=" ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse" alt="" src="http://loxdl.com/images/Bo2Shop/Banner/468-60/afsanejostoogar-468.gif" align="baseline" border="0" hspace=""></a></p><br><br><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://www.loxmusic.info/group.htm"><img class=" ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse ftskddrgpsrbmqvenhse" alt="" src="http://loxdl.com/images/grouproyal.gif" border="0" height="30" width="468"></a></p> <p dir="rtl" align="right"><strong><span lang="fa"><a href="http://loxdl.com/Tracks/Mohsen%20Yeganeh/89/Mohsen%20Yeganeh%20-%2089.mp3">دانلود پیام صوتی محسن یگانه</a></span></strong></p> text/html 2010-03-23T18:58:05+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا دروغگو را با یک نگاه بشناسید http://mihanrooz.mihanblog.com/post/148 <div class="item_body" id="item_body_37586346"> <div class="body"><p>دروغ مفهومی است انتزاعی و انسانها تنها به دو دلیل دروغ می گویند: یا برای رسیدن به لذت بیشتر، یا اجتناب از افزایش درد و رنج. عده ی بسیار زیادی از افراد بی هیچ دلیل خاصی و تنها به خاطر تمایلات فردی، روزانه دروغ های بیشماری را بر سر زبانهایشان جاری می سازند. در مورد سوابق شغلی دروغ می گویند، وقتی خانم سوال می کند که لباس جدیدش زیباست (با پوزش از خانم ها) حتی بدون اینکه نیم نگاهی بیندازند، حرف او را تائید می می نمایند و …<br> در این میان برخی از افراد نیز هستند که تصور می کنند اگر دروغ نگویند نمی توانند به چیزی که می خواهند برسند. یک چنین دروغ هایی می تواند مضر باشد. با این مقدمه اکنون می پردازیم به چگونگی شناسایی دروغگو و به شما یاد می دهیم که چگونه می توانید یک چنین مسئله ای را به راحتی و تنها با نگاه کردن به چشم های طرف مقابل تشخیص دهید.<br> چشم آیینه ی تفکراتی است که در ذهن جریان دارد. بازتاب کلیه ی فرایندهای ذهنی را می توان بطور مستقیم در چشم مشاهده نمود. تحقیقاتی که در حوزه اعصاب و زبان شناسی انجام گردیده حاکی از این امر است که چشم نسبت به تفکرات مختلف ذهنی از خود واکنش های متفاوت نشان می دهد. به عنوان مثال اگر از شخصی بخواهید تا “یک گاو زرد” را در ذهن خود مجسم کند، می بینید که چشم های خود را ابتدا به سمت بالا و سپس به طرف چپ متمایل می کند. این فرایند نشان دهنده ایجاد تصویر خیالی در ذهن فرد است.<br> البته باید دقت داشته باشید سرنخ هایی که از حالات چشم بدست می آورید تنها نشان می دهند که مغز در پاسخ به سوال شما چه واکنشی نشان می دهد، نه اینکه چه رشته افکاری به صورت حقیقی در ذهن جریان دارد. حال با تشریح مثالی که پیشتر به آن اشاره کردیم موضوع را بسط می دهیم. زمانیکه از فرد می خواهید تا یک گاو زرد را مجسم کند، این امکان وجود دارد که او یاد زمانی بیفتد که تصویر یک گاو زرد را نقاشی کرده بوده که سبب می شود جهت مخالف (سمت بالا و راست) را نگاه کند . ..<br> این اطلاعات چه کمکی در زمینه شناسایی افراد دروغگو می کند؟</p> <p><br> خوب فرض کنید که شوهر شما دیر به خانه آمده و از قبل به شما گفته که قصد دارد تا با دوستانش برای نوشیدن یک آب میوه بیرون برود. زمانیکه به خانه بر می گردد از او سوال می کنید: “خوش گذشت ؟” زمانیکه او پاسخ می دهد: “بله، خیلی خوب بود” شما متوجه می شوید که به سمت چپ نگاه می کند. یک چنین مسئله ای نشان می دهد که این پاسخ ساختگی است چراکه جهت چشم هایش نشان از تصویر سازی خیالی در ذهنش دارد. از سوی دیگر نگاه کردن به سمت راست نشانگر یادآوری خاطرات است و نشان می دهد که او زمانی را با دوستانش سپری کرده و آلان در حال یادآوری آنهاست پس راست می گوید. دلیل وجود ندارد که در مورد این مطلب که به او خوش گذشته یا نه به شما<a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/"> دروغ </a>بگوید، بنابراین شما به راحتی از روی این قضیه می توانید تشخیص دهید که آیا با دوستانش برای صرف نوشیدنی بیرون رفته بوده یا خیر. ..<br> <strong>به سمت بالا و چپ</strong><br> نشانگر: ساختن بصری تصویر<br> اگر از کسی بخواهید تا “یک بوفالوی بنفش” را مجسم کند، در حین فکر کردن به بوفالو چشم هایش به سمت بالا و چپ گرایش پیدا می کند و از نظر دیداری آنرا در ذهن خود به تصویر می کشد.</p> <p><strong>به سمت بالا و راست</strong><br> نشانگر: یادآوری بصری تصویر<br> اگر از کسی بپرسید: “اولین خانه ای که در آن زندگی میکردید چه رنگی بود؟” در حالی که درگیر فکر کردن هستند، چشم هایشان ابتدا به سمت بالا و سپس راست متمایل می گردد و در طی این پروسه به یاد می آورند که زمان بچگی خانه ی آنها چه رنگی بوده.</p> <p><strong>سمت چپ</strong><br> نشانگر: ساخت آواهای شنیداری<br> اگر از کسی بخواهید تا “بلندترین صدایی که ممکن است وجود داشته باشد” را در ذهن خود مجسم کند، زمانیکه ذهن آنها در حال ایجاد این صداست، چشم ها به سمت بالا متمایل می شوند.</p> <p><strong>سمت راست</strong><br> نشانگر: به یاد آوردن آواهای شنیداری<br> اگر از کسی سوال کنید: “صدای مادربزرگت را به یاد می آوری” جهت چشم هایشان در طی فرایند یادآوری به سمت راست متمایل می گردد.</p> <p><strong>به سمت پایین و چپ</strong><br> نشانگر: بساوایی / بویایی<br> اگر از کسی بپرسید : “آیا بوی آتشی که در اردوگاه به پا شده بود را به خاطر می آوری؟” چشمان آنها به سمت مذکور متمایل می گردد. جهت چشم هنگام به خاطر آوردن احساسات، بو، و مزه اینچنین است.</p> <p><strong>به سمت پایین و راست</strong><br> نشانگر: مکالمه درونی<br> این مطلب نشان می دهد که فرد در حال صحبت کردن درونی با خودش است.</p> <p><strong>نکات نهایی</strong><br> - نگاه مستقیم به سمت جلو و یا نگاهی که چشم ها در آن خیره و بدون حرکت هستند هم می تواند نشان دهنده ی دسترسی بصری باشد<br> - ممکن است که در افراد چپ دست کلیه نکات ذکر شده عملکرد قرینه داشته باشند .<br> - مانند کلیه ی علائم دروغگویی، برای برخورداری از تشخیص صحیح باید ابتدا از رفتارهای اولیه فرد دروغگو مطمئن شوید و بعد از روی حالت چشمانشان نتیجه بگیرید که در حال دروغ گفتن است.</p> </div> </div> text/html 2010-03-23T18:57:23+01:00 mihanrooz.mihanblog.com سورنا بزرگترین چرخ و فلک دنیا http://mihanrooz.mihanblog.com/post/147 یا چرخ هزاره بلندترین چرخ و فلک اروپا با ارتفاع ۱۳۵ متر است که به عنوان یکی از جاذبه‌های توریستی لندن محسوب می‌گردد و به عنوان “بلندترین و بزرگترین چرخ و فلک جهان” لقب داده شده است. این چرخ و فلک در ساحل جنوبی رودخانه تایمز و روبروی ساختمان پارلمان بریتانیا واقع شده‌ است که با سرمایه‌گذاری “بریتیش ایرویز” یا سازمان “هواپیمایی بریتانیا” به مناسبت آغاز “هزاره سوم میلادی” یا “ملانیوم” جدید با صرف هفتاد میلیون پوند احداث شده و از سال ۲۰۰۰ در معرض استفاده قرار گرفت. چشم لندن از زمان افتتاح تا ماه مه سال ۲۰۰۶ به عنوان بلندترین چرخ و فلک جهان شناخته می‌شد عنوانی که در همان سال به چرخ و فلک ستاره نانچنگ رسید. <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-5.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-5-300x168.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="168" width="300"></a></p> <p>چشم لندن دارای ۳۲ محفظه کپسول مانند به شکل دماغه هواپیماست که هر کدام ۲۵ سرنشین ظرفیت دارد. یعنی جمعاً ۷۵۰ سرنشین می توانند همزمان بر آن نشسته و از فراز رود تایمز، شهر لندن را نظاره کنند. به اعتقاد دوید مارکس و ژولیا بارفیلد معماران هلندی سازندگان این چرخ فلک بزرگ، بشر همواره آرزوی پرواز داشته، از اینرو روش های مختلفی برای پرواز کردن خلق و اختراع کرده است.</p> <p>در عین حال، چشم لندن برای صاحبانش، یعنی هواپیمایی بریتانیا و کسانی که از صنعت توریسم لندن استفاده می کنند، حکم معدن سرشار ثروت را دارد. از ابتدای راه اندازی این چرخ و فلک کزایی تاکنون، سالیانه ده میلیون نفر از آن استفاده کرده اند و هر سرنشین یازده پوند در قلک توریسم لندن واریز کرده است. یعنی این چرخ همیشه در گردش که چیزی جز چند قطعه فلز و چند نفر گرداننده آن نیست، به تنهایی سالیانه صد و یازده میلیون پوند (قریب به صد و شصت میلیارد تومان) سرمایه را بابت جذب توریسم نصیب بریتانیا کرده است.</p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-11.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-11-225x300.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="300" width="225"></a></p> <p>چشم لندن با سرعت کم به نحو دائم در گردش است و سرنشینان به تدریج سوار و پیاده می شوند، به نحوی که در هر ساعت ۱۶۰۰ سرنشین می توانند بر آن سوار شوند. بزرگی چشم لندن به حدی است که از فاصله نزدیک به ۵۰ کیلومتری قابل مشاهده است و برای سرنشینان آن هر دور گردش چشم لندن ۳۰ دقیقه طول می کشد. سالانه ده میلیون نفر بر این <a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/">چرخ و فلک</a> سوار می شوند و آن را به یکی از بزرگترین منابع جذب توریست بریتانیا تبدیل کرده اند. چشم لندن نه تنها از نظر سرگرمی و تفریح و صنعت توریسم، بلکه از نظر یک نماد فرهنگی و همینطور جایگاه و تاثیر آن بر فضای شهری و معماری لندن، و از نظر تجربه ای که برای سرنشینان آن به وجود می آورد پدیده ای قابل مطالعه و جالب است …</p> <p>برای مشاهده تصاویر این چرخ و فلک به ادامه مطلب بروید</p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-1.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-1-500x319.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="319" width="500"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-2.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-2-500x375.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="375" width="500"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-3.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-3-500x333.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="333" width="500"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-4.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-4-500x374.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="374" width="500"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-5.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-5-500x281.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="281" width="500"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-6.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-6-500x403.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="403" width="500"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-7.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-7-500x320.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="320" width="500"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-8.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-8-360x500.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="500" width="360"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-9.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-9-374x499.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="499" width="374"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-10.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-10-375x500.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="500" width="375"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-11.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-11-375x500.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="500" width="375"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-12.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-12-375x500.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="500" width="375"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-13.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-13-333x500.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="500" width="333"></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-14.jpg"><img title="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" src="http://www.roozeshadi.com/wp-content/uploads/2010/03/charkhofalak-14-500x188.jpg" alt="بزرگترین چرخ و فلک دنیا" height="188" width="500"></a></p>